Blog

Alimenty – wyjaśnienie obowiązku alimentacyjnego

001

              Obowiązek alimentacyjny to pojęcie bezpośrednio związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z jego postanowieniami, obejmuje dostarczanie środków utrzymania oraz środków wychowania i obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Powstanie obowiązku alimentacyjnego możl … czytaj więcej »

Dziedziczenie – nowelizacja przepisów

001

           Z dniem 18.10.2015 roku weszła w życie aktualizacja przepisów kodeksu cywilnego dotycząca prawa spadkowego. Wspomniana nowelizacja niesie za sobą korzystne zmiany w zakresie dziedziczenia, dlatego warto się im przyjrzeć.

Rozpoczynając … czytaj więcej »

Upadłość konsumencka – „nowe życie dla dłużnika”

upadlosc-konsumencka Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej , które stały się niewypłacalne. Postępowaniem mogą zostać objęte osoby, których niewypłacalność nie jest skutkiem ich działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa, a także takie, które w trakcie jego … czytaj więcej »

Rozwód – jak się rozwieść?

shutterstock_58244002_86152

Decyzja o rozwodzie wiąże się z dużą dozą emocji, często mogą one powodować chaos w wyborze właściwej drogi. Przed wystąpieniem z pozwem rozwodowym, należy się dobrze przygotować … czytaj więcej »

Umowa o imprezę turystyczną

umowa obrazek

        Jedną z dwóch form umów o świadczenie usług turystycznych jest umowa o imprezę turystyczną. Impreza turystyczna jest to pakiet świadczeń w ramach, którego wchodzą co najmniej dwie usługi turystyczne, tworzące jednolity program, który jest objęty wspólną ceną. Usługi te obejmują nocl … czytaj więcej »

Zakres przedmiotowy umowy o świadczenie usług turystycznych

among the palms

       Umowa powinna określać organizatora turystyki ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a także wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osoby, która w jego imieniu umowę zawarła. Umowa powinna … czytaj więcej »

Zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej

001

       Odpowiedzialność cywilna to sytuacja prawna na podstawie której powstaje zobowiązanie podmiotu do świadczenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną poprzez naruszenie norm cywilnoprawnych regulujących stosunki umowne oraz pozaumowne. Posiada ona charakter odpowi … czytaj więcej »

Odpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczne

organizator turystyki

          Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podstawy prawne wskazanej odpowiedzialności oparte są na zasadach … czytaj więcej »

Reklamacja usługi turystycznej

urlop_

        Skala problemu ochrony konsumentów w turystyce jest znaczna. W 2013 roku Polacy w wieku powyżej 15 lat wzięli udział w 6,7 mln zagranicznych długookresowych podróżach. Ochrona prawna konsumentów na rynku usług turystycznych jest istotnym stymulatorem rozwoju tego rynku. Normy polskiego prawa z … czytaj więcej »