Blog

Wysokość obowiązku alimentacyjnego

Aliemnty - obowiązek alimentacyjny Od czego uzależniona jest wysokość obowiązku alimentacyjnego?. Artykuł ten wyjaśnia kwestie, kto jest uprawniony, w jakiej wysokości można żądać alimentów, czy też jaka wysokość nie jest nadmierna. Kto może żądać alimentów? Zgodnie z art. 128 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzym … czytaj więcej »

Dotacje na rozwój prowadzenia działalności gospodarczej

dotacje na rozwój

Szansa dla przedsiębiorców  na wsi i w małych miasteczkach do 20.000 mieszkańców - Dotacje z Lokalnych Grup Działania (LGD)

Poziom dofinansowania dla istniejących przedsiębiorstw wynosi do 70%, a wartość dotacji w tym przypadku może sięgać nawet 300 tys. złotych. … czytaj więcej »

System dozoru elektronicznego – SDE

slide2 Jak odbyć karę pozbawienia wolności przebywając na wolności?. W niniejszym artykule zostaną opisane przesłanki dozoru elektronicznego i procedura jego udzielenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - możliwym jest odbycie kary pozbawienia wolności bez konieczność odbywania kary w warunkach więziennych i ca … czytaj więcej »

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – jak uzyskać?

slide3 Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – jak uzyskać? Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, to instytucja prawa karnego wykonawczego, która pozwala skazanemu, a więc osobie która posiada prawomocny wyrok skazujący na odstępstwo od zasady bezzwłocznego wykonania kary. Z odroczenia skorzystać może os … czytaj więcej »

Alimenty – wyjaśnienie obowiązku alimentacyjnego

001

              Obowiązek alimentacyjny to pojęcie bezpośrednio związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z jego postanowieniami, obejmuje dostarczanie środków utrzymania oraz środków wychowania i obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Powstanie obowiązku alimentacyjnego możl … czytaj więcej »

Dziedziczenie – nowelizacja przepisów

001

           Z dniem 18.10.2015 roku weszła w życie aktualizacja przepisów kodeksu cywilnego dotycząca prawa spadkowego. Wspomniana nowelizacja niesie za sobą korzystne zmiany w zakresie dziedziczenia, dlatego warto się im przyjrzeć.

Rozpoczynając … czytaj więcej »

Upadłość konsumencka – „nowe życie dla dłużnika”

upadlosc-konsumencka Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej , które stały się niewypłacalne. Postępowaniem mogą zostać objęte osoby, których niewypłacalność nie jest skutkiem ich działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa, a także takie, które w trakcie jego … czytaj więcej »

Rozwód – jak się rozwieść?

Aliemnty - obowiązek alimentacyjny

Decyzja o rozwodzie wiąże się z dużą dozą emocji, często mogą one powodować chaos w wyborze właściwej drogi. Przed wystąpieniem z pozwem rozwodowym, należy się dobrze przygotować … czytaj więcej »

Umowa o imprezę turystyczną

umowa obrazek

        Jedną z dwóch form umów o świadczenie usług turystycznych jest umowa o imprezę turystyczną. Impreza turystyczna jest to pakiet świadczeń w ramach, którego wchodzą co najmniej dwie usługi turystyczne, tworzące jednolity program, który jest objęty wspólną ceną. Usługi te obejmują nocl … czytaj więcej »

Zakres przedmiotowy umowy o świadczenie usług turystycznych

among the palms

       Umowa powinna określać organizatora turystyki ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a także wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osoby, która w jego imieniu umowę zawarła. Umowa powinna … czytaj więcej »