Prawo administracyjne

Kancelaria adwokacka z Bielska-Białej zajmuje się m. in. sprawami z zakresu prawa administracyjnego.  Pomagamy z takimi sprawami z zakresu prawa administracyjnego, jak:

  • doradztwo prawne; formułowanie informacji prawnych, analiz i opinii prawnych,
  • odwołania od decyzji,
  • zażalenia na postanowienia administracyjne,
  • skargi do sądu administracyjnego,
  • wnioski urzędowe w tym m.in. o wznowienie postępowania,
  • prawo budowlane oraz gospodarka nieruchomościami,
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
  • uzyskiwanie koncesji, zezwoleń oraz licencji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej,
  • doradztwo w kwestiach administracyjnych, takich jak postępowanie o wydanie pozwolenia,
  • kwestie dotyczące obywatelstwa, ewidencji ludności, nazwisk i imion, aktów stanu cywilnego oraz kwestii takich, jak zameldowanie lub wymeldowanie,
  • ochrona konkurencji i konsumenta,
  • ochrona środowiska,
  • pomoc w zakresie reprezentacji podczas postępowania podatkowego – przed Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową,
  • prowadzenie spraw dotyczących naruszenia przepisów o transporcie drogowym, a także pozostałych zagadnień dotyczących transportu drogowego,
  • działalność w zakresie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu działalność organów administracji państwowej,
  • reprezentacja Klientów na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),
  • przygotowanie pism przedsądowych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.