Prawo cywilne

Oferujemy porady z zakresu prawa zobowiązań, umów, form czynności prawnych, wszelkich umów cywilnych, prawa rzeczowego, prawa własności i współwłasności, zasiedzenia, ksiąg wieczystych, mieszkaniowych, przedawnienia roszczeń, czynów niedozwolonych, odszkodowań, ubezwłasnowolnienia, a także porady dotyczące postępowania przed sądami cywilnymi, mediacji, kosztów, zasad procesu.

Sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych – pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów, zarzutów, apelacji, pism w toku postępowania, wniosków o wpis w księgach wieczystych i innych.