Prawo zamówień publicznych

Kompleksowo wspieramy zamawiającego w ramach przyznanych mu kompetencji, jak i realizowaniu przez wykonawców uprawnień, a także czynieniu przez nich zadość obowiązkom wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych.Usługi obejmują:

Dla Wykonawców

 • -pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • -identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem
  i realizacją umowy o zamówienie publiczne
 • -opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień
  do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg
 • -przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych
 • -doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne
 • -doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami
 • -reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
  oraz sądami

Dla Zamawiających

 • -pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów
 • -pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • -doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami
 • -doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE
 • -przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych