Nieruchomości i inwestycje budowlane

Obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości (w szczególności opiniowanie, prowadzenie negocjacji, sporządzanie umów i innej potrzebnej dokumentacji), zwłaszcza w zakresie obrotu nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, umów najmu, dzierżawy, projektów inwestycyjnych obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, przemysłowych, magazynowych i innych,

 • audyt prawny nieruchomości,
 • przygotowanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości, w tym ocena ryzyka z tym związanego,
 • ochrona windykacyjna, negatoryjna i posesoryjna (sprawy o eksmisję oraz o naruszenie posiadania),
 • ustalanie i odzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości (reprywatyzacja),
 • ustalanie przesłanek i zakresu niezbędnych działań w celu wykreślenia z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich,
 • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności,
 • obsługa prawna cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce,
 • doradztwo prawne z zakresu podziału, scalania, zamiany, zrzekania się nieruchomości,
 • doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z obrotem nieruchomościami,
 • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego,
 • obsługa prawna związana z budową obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych, magazynowych i innych,
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy inwestorami, wykonawcami inwestycji, deweloperami i ich klientami (negocjacje, postępowania mediacyjne, postępowania sądowe),
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów buduj-eksploatuj-przekaż oraz innych umów i dokumentów związanych z procesem budowlanym,
 • uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i realizacji planów inwestycyjnych, m.in. pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, decyzji  środowiskowych,
 • doradztwo i reprezentacja w toku postępowań administracyjnych i sądowych  związanych z procesem budowlanym.