ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, 34-120 Andrychów

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – jak uzyskać?


Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – jak uzyskać?

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, to instytucja prawa karnego wykonawczego, która pozwala skazanemu, a więc osobie która posiada prawomocny wyrok skazujący na odstępstwo od zasady bezzwłocznego wykonania kary.

Z odroczenia skorzystać może osoba skazana, która co do zasady nie rozpoczęła jeszcze odbywania kary pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy kara została rozpoczęta w zakładzie karnym, wówczas można się starać o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Dwie grupy sytuacji, które dają podstawę do odroczenia wykonania kary:

1) Kwestia zdrowotna: choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, które uniemożliwiają odbywanie kary pozbawienia wolności. Nadmienić należy, że kateogria, ta nie dotyczy “zwykłych” chorób. Schorzenie nie może być np. Leczone w warunkach izolacji więziennej, a w zakresie choroby psychicznej musi być stan zdrowia potwierdzony przez biegłych psychiatrów. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

2) Kwestia zbyt ciężkich skutków natychmiastowego wykonania kary dla skazanego lub jego rodziny. Jest to najczęściej spotykana w praktyce kategoria na podstawie, której Sąd postanawia odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Nadmienić należy, że jest to przesłanka fakultatywna, a więc podstawy podane we wniosku o odroczenie wykonania kary, nie zawsze przesądzają o jej odroczeniu. Przykładowo kategoria ta dotyczy sytuacji, gdy członek rodziny skazanego jest ciężko chory i poza skazanym nikt nie może sprawować opieki, w miejsce skazanego, bądź nastąpiło inne zdarzenie losowe (np. Pożar budynku w którym zamieszkuje rodzina skazanego I budynek wymaga przeprowadzenia remontu). Powoływać się także można na kwestie finansowe, np. Skazany zamierza w okresie odroczenie zabezpieczyć środki finansowe na czas, gdy będzie przebywał w zakładzie karnym, bądź jest jedynym żywicielem rodziny.

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek składa się do Sądu Rejonowego, który orzekł w pierwszej instancji. W przypadku np. Sądu Rejonowego w Wadowicach jest to II Wydział Karny – Sekcja Wykonywania Orzeczeń.

Wysokość opłaty od wniosku?

Oplata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wynosi 80 zł.

Jak poprzeć swój wniosek?

Wniosek poza częścią opisową (uzasadnieniem), powinien zawierać przekonywujące dowody – potwierdzające wskazywane okoliczności. Mogą to być, np. Dokumentacja medyczna, dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie, wniosek o wywiad kuratora, który zweryfikuje sytuację rodzinną skazanego, a także wszelkiego rodzaju promesy, zaświadczenia etc.

Ile razy można odraczać wykonanie kary?

Instytucja odroczenia pozwala nawet na kilkukrotne odroczenie wykonania kary na łączny okres jednego roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub o kobietę w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki. Odroczenie udzielone z tych względów nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 3 lat.

Czy złożenie wniosku powoduje wstrzymanie wykonania kary?

Co do zasady nie powoduje. Wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary – warto złożyć wniosek o niezarządzanie przez Sąd doprowadzenia skazanego do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku, i tym samym wstrzymanie wykonania kary. Złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary może zostać dokonane, nawet w sytuacji, gdy otrzymaliśmy już wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym.

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

Skazany, bądź reprezentujący go obrońca (adwokat, radca prawny) musi złożyć wniosek – jak wskazano wyżej do Sądu Rejonowego. Na ogół całe postępowanie sądowe trwa około jednego do trzech miesięcy. W sytuacji, gdy uda nam się uzyskać odroczenie kary pozbawienia wolności, to odroczenie biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w sprawie.

Przykładowy wniosek o odroczenie wykonania kary

 ……………………………………                                                                               Bielsko-Biała, dnia……………….

(imię i nazwisko skazanego)

……………………………………

(adres zamieszkania skazanego, tel.)

                                                                                     Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

                                                                                    Wydział III Karny

sygn. Akt……………….… (wskazujemy sygnaturę wyroku, w którym zostaliśmy skazani)

                          WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy (wysokość kary jaką posiadamy do odbycia) orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, III Wydział Karny z dnia …………………., sygn. Akt ……………………… na okres 6 miesięcy (okres czasu na który staramy się o odroczenie).

                                                                    UZASADNIENIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wniosek należy uzasadnić podając okoliczności uprawdopodobniające okoliczności wskazujące na niemożność odbywania kary pozbawienia wolności (pozostawanie jedynym żywicielem rodziny, zatrudnienie, stanu zdrowia oraz wszelkie inne dane mające wpływ termin odbywania kary).

                                                                                                           ………………………………………

                                                                                                                                                                                                                     (własnoręczny podpis)

Załącznik:

1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł. (można zakupić elektronicznie na stronie https://oplaty.ms.gov.pl/)

2. …………………………………………………………………………………………………………………………….

Artykuł sporządził Adwokat Przemysław Babiarz. Siedziba Kancelarii znajduje się przy ul. Barlickiego 2, 43- 300 Bielsko-Biała. Filia: ul. Szewska 14, 34- 120 Andrychów.  W ramach działalności oferujemy analizę sytuacji Klienta, czy spełnia przesłanki do wniesienia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Sporządzamy również wnioski do sądów oraz pomagamy przejść przez całe postępowanie, aż do momentu odroczenia wykonania kary. Więcej informacji na stronie internetowej www.babiarz.com.pl lub pod numerem kontaktowym 732-732-739.

Polecane artykuły