Prawo administracyjne

Kancelaria adwokacka z Bielska-Białej zajmuje się m. in. sprawami z zakresu prawa administracyjnego.  Pomagamy z takimi sprawami z zakresu prawa administracyjnego, jak:

 • doradztwo prawne; formułowanie informacji prawnych, analiz i opinii prawnych,
 • odwołania od decyzji,
 • zażalenia na postanowienia administracyjne,
 • skargi do sądu administracyjnego,
 • wnioski urzędowe w tym m.in. o wznowienie postępowania,
 • prawo budowlane oraz gospodarka nieruchomościami,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
 • uzyskiwanie koncesji, zezwoleń oraz licencji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej,
 • doradztwo w kwestiach administracyjnych, takich jak postępowanie o wydanie pozwolenia,
 • kwestie dotyczące obywatelstwa, ewidencji ludności, nazwisk i imion, aktów stanu cywilnego oraz kwestii takich, jak zameldowanie lub wymeldowanie,
 • ochrona konkurencji i konsumenta,
 • ochrona środowiska,
 • pomoc w zakresie reprezentacji podczas postępowania podatkowego – przed Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową,
 • prowadzenie spraw dotyczących naruszenia przepisów o transporcie drogowym, a także pozostałych zagadnień dotyczących transportu drogowego,
 • działalność w zakresie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu działalność organów administracji państwowej,
 • reprezentacja Klientów na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),
 • przygotowanie pism przedsądowych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.