ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, 34-120 Andrychów

System dozoru elektronicznego – SDE


Jak odbyć karę pozbawienia wolności przebywając na wolności?.

W niniejszym artykule zostaną opisane przesłanki dozoru elektronicznego i procedura jego udzielenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – możliwym jest odbycie kary pozbawienia wolności bez konieczność odbywania kary w warunkach więziennych i całkowitej izolacji od środowiska zewnętrznego. Co najważniejsze skazany może wówczas przebywać w swoim własnym domu, wykonywać obowiązki zawodowe (zarówno ze stosunku pracy, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez skazanego).

Konieczność odbywania kary w bezwzględnej izolacji więziennej i wszystkie dolegliwości z niej wynikające zastępuje on możliwością odbycia jej w domu lub innym miejscu na wolności wskazanym przez sąd (np. hostel, schronisko). Dzięki temu można będzie prowadzić normalne życie osobiste, zawodowe i rodzinne z zachowaniem rygorów pełnej kontroli.

Kto może skorzystać z SDE?

Wniosek może złożyć zarówno osoba, która została już osadzona w zakładzie karnym, jak i osoba która nie otrzymała jeszcze wezwania do stawienia w zakładzie karnym. Okoliczność przebywania w zakładzie jest bez znaczenia dla rozpoznania sprawy, co oczywiste skazany nie może się „ukrywać” w celu nie odbycia kary. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego odbędzie się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa (udział w tym posiedzeniu może wziąć m.in obrońca skazanego, jak i sam skazany).

Orzekanie co do  udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa.W przypadku powiatu wadowickiego (gmina Andrychów, gmina Wadowice), czy także gminy Kalwaria Zebrzydowska, będzie to Sąd Okręgowy w Krakowie, ale np. w przypadku gminy Kozy, czy powiatu Żywieckiego, będzie to Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.

Gdzie składa się wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek składa się do właściwego „sądu penitencjarnego”, a więc Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego. W przypadku Bielska-Białej jest to: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała, IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń. W przypadku Krakowa jest to: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń.

Wysokość opłaty?

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny, jak i odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest w całości bezpłatne.

Przesłanki  Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE)?

Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej jednego roku w Systemie Dozoru Elektronicznego skazanemu:-

– posiadającemu określone miejsce stałego pobytu (z tym, że jak wsakazano wyżej nie koniecznie musi być to dom, czy mieszkanie – może to być nawet schronisko, hostel, czy noclegowania),

– zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących (według określonej treści oświadczenia https://www.olsztyn.so.gov.pl/images/stories/sad/Wydzial_III/SDE_07_09_2016/Oswiadczenie.pdf),

– jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień  demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym,-

– udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie SDE, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez właściwy podmiot. W tym zakresie może się zdarzyć sytuacja,  gdzie lokalizacja domu skazanego nie pozwala na połączenie się nadajnika i odbiornika systemu, zdarza się to jednak niezwykle rzadko.

Z SDE może skorzystać osoba, która znajduje się już w zakładzie karnym
Wówczas złożony wniosek będzie dotyczył pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności.

DO DNIA 31 SIERPNIA 2018 r. KARĘ ODBYŁO 72.027 SKAZANYCH – ŁĄCZNIE SYSTEM OBJĄŁ 76.711 OSÓB

Jak umotywować wniosek?

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE należy dołączyć zgodę osób dorosłych wspólnie zamieszkujących, a także harmonogram wykonywania kary. Harmonogram powinien zawierać propozycje dla Sądu w jakie dni, w jakich godzinach i w jakim celu skazany chciałby opuszczać miejsce zamieszkania. Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca odbywania kary na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie. Sąd udziela zgody na przebywanie poza miejscem zamieszkania z konkretnych powodów: jak praca,  terapia, opieka nad członkami rodziny, itp.

Istotnym jest wykazanie, że skazany ma zapewnione miejsce pracy (najlepiej jak jest to umowa o pracę, bądź promesa).

Należy także opisać zachowanie skazanego po wydaniu wyroku, którego domagamy się wykonania w systemie dozoru elektronicznego. Ważna jest sytuacja rodzinna, zawodowa, finansowa, kwestie zobowiązań (np. kredytów z przed popełnienia czynu objętego wyrokiem). Można także powoływać się na uczestnictwo w organizacjach pozarządowych, fundacjach, pomocy innym osobom. Wszelkie istotne i zasadne na korzyść skazanego okoliczności należy brać pod uwagę i próbować je wyargumentować przed Sądem.

Kluczowa jest też kwestia przestrzegania przez skazanego porządku prawnego. Możemy napisać, że skazany nie powrócił i nie zamierza powrócić na drogę przestępczą. Można też wskazać, że przebywanie skazanego w warunkach izolacji więziennej, będzie niecelowe, a ponadto, że skarb państwa poniesie niepotrzebne koszty utrzymania skazanego w izolacji.

Ważnym jest, aby wniosek został poparty – najlepiej dowodami z dokumentów np. wszelkiego rodzaju zaświadczenia, umowy, promesy, dokumentacja medyczna etc.

Pamiętaj, że uzasadnienie wniosku nie musi być konieczne obszerne, musi być przekonywujące. Należy podkreślić najważniejsze przesłanki przemawiające za udzieleniem skazanemu możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Artykuł sporządził mgr Przemysław Babiarz –  Adwokat. W ramach działalności oferujemy analizę sytuacji Klienta, czy spełnia przesłanki do wniesienia wniosku o dozór elektroniczny. Sporządzamy również wnioski do sądów oraz pomagamy przejść przez całe postępowanie, aż do momentu zakończenia odbywania kary. Więcej informacji na stronie internetowej www.babiarz.com.pl lub pod numerem kontaktowym 732-732-739.

Polecane artykuły