ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, 34-120 Andrychów

Upadłość konsumencka – „nowe życie dla dłużnika”


Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej , które stały się niewypłacalne. Postępowaniem mogą zostać objęte osoby, których niewypłacalność nie jest skutkiem ich działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa, a także takie, które w trakcie jego trwania nie będą wykonywać nałożonych obowiązków.

Z dniem 31 grudnia 2014 wprowadzona została nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej. Dzięki liberalizacji przepisów upadłość jest łatwiejsza do przeprowadzenia. Został obniżony koszt opłaty sądowej za wniosek do 30 zł. Zmniejszone zostały także koszty postępowania. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada majątku na ich pokrycie, koszty tymczasowo zostaną opłacone przez Skarb Państwa. Upadłość konsumencka umożliwia zawarcie układu z wierzycielami i uzgodnienie planu spłat długów.

Postępowanie rozpatrywane jest przez wyznaczone sądy rejonowe. Sąd indywidualnie rozpatruje spełnienie przesłane ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdego wnioskodawcy. Postępowanie wszczynane jest na wniosek dłużnika.

Niewątpliwie nie każda osoba fizyczna spełnia przesłanki do złożenia wniosku. W tym zakresie należy przeanalizować sytuację dłużnika, uwzględniając posiadany majątek, wysokość i rodzaj długów oraz przyczynę ich powstania.

Celem upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie. Sąd może zadecydować o umorzeniu niektórych zobowiązań. Sąd ustala dla dłużnika plan spłaty na okres do trzech lat. Jeżeli w wyniku postępowania zostanie sprzedana nieruchomość w której zamieszkuje dłużnik, otrzyma kwotę wystarczającą na pokrycie kosztów wynajmu lokalu przez okres do dwóch lat.

Artykuł sporządził mgr Przemysław Babiarz. W ramach działalności oferujemy analizę sytuacji Klienta, czy spełnia przesłanki do wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sporządzamy również wnioski do sądów oraz pomagamy przejść przez całe postępowanie, aż do momentu całkowitego oddłużenia. Ponadto świadczymy usługi w zakresie obsługi prawnej, udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych. Więcej informacji na stronie internetowej www.babiarz.com.pl lub pod numerem kontaktowym 732-732-739.

Polecane artykuły