ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, 34-120 Andrychów

Zakres przedmiotowy umowy o świadczenie usług turystycznych


       Umowa powinna określać organizatora turystyki ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a także wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osoby, która w jego imieniu umowę zawarła. Umowa powinna zawierać miejsce pobytu lub trasę wycieczki, czas jej trwania oraz program imprezy obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług. Szczegółowo powinien być opisany rodzaj, charakter i kategoria środka transportu oraz data, godzina i miejsce wyjazdu i planowanego powrotu. W przypadku umowy obejmującej zakwaterowanie, wskazanie położenia, rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego zgodnego z przepisami kraju pobytu lub opis pokoi niezaliczanych do rodzajów i kategorii. Posiłki oferowane konsumentom powinny zostać określone co do ich ilości i rodzaju. Elementem umowy jest także program zwiedzania oraz wszelkie usługi wchodzące w jej skład.

Cena usługi turystycznej obejmować powinna wszelkie konieczne należności, podatki i opłaty. Jeżeli nie są one zawarte w cenie powinno być to wyraźnie określone (art. 14, Uout). W umowie może zostać zawarte klauzula podwyższająca wartość wycieczki w przypadku udokumentowana podwyższenia ceny z powodu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Okolicznością podwyższającą cenę może być także wzrost kursu waluty. Umowa powinna precyzować sposób zapłaty ceny przez konsumenta (art. 17, Uout). Organizator turystyki powinien wskazać rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów, nazwę ubezpieczyciela i jego adres (art.13, Uout). Umowa może zawierać postanowienie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli jej realizacja jest uzależniona od liczby uczestników (art. 14 pkt 7a, Uout).

W umowie powinien zostać określony termin zawiadomienia organizatora turystyki w którym konsument może przenieść uprawnienia na osobę, która spełnia wymagania udziału w imprezie masowej (art.16 pkt 1 i n., Uoust). Elementem umowy o usługi turystyczne jest także sposób zgłaszania reklamacji w związku z przedmiotem umowy. Powinien zostać określony termin zgłaszania takiej reklamacji. Wszelkie wymagania specjalne, które zostały przedstawione przez klienta, organizatorowi turystyki lub pośrednikowi turystycznemu i przez nich zaakceptowane powinne zostać zapisane w umowie. Umowa powinna precyzować jej podstawy prawne oraz konsekwencje prawne z niej wynikające(art. 14, Uout).

Prawa konsumenta wynikające z ustawy o usługach turystycznych nie mogą zostać ograniczone przez postanowienia umowne. Postanowienia, które są mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy o usługach turystycznych są nieważne, w ich miejsce obowiązują przepisy ustawy (art. 19, Uout).

Autor
mgr Przemysław Babiarz,
właściciel

Polecane artykuły