ikonka telefonu

+48 732 732 739

kancelaria@babiarz.com.pl

Siedziba:

ul. Norberta Barlickiego 2, Bielsko-Biała

Filia:

ul. Szewska 14, Andrychów

Zaprzeczenie ojcostwa

adwokat zaprzeczenie ojcostwa

W polskim systemie prawnym funkcjonuje domniemanie polegające na uznaniu, iż ojcem dziecka jest mąż matki. W sytuacji, w której biologicznym ojcem dziecka jest inny mężczyzna, koniecznym okazać się może wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, ponieważ wyłącznie na skutek wniesienia stosownego powództwa, wskazane wyżej domniemanie może zostać obalone.

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?

Instytucja zaprzeczenia ojcostwa uregulowana jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, a powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest jedynym sposobem na obalenie domniemania prawnego, iż ojcem dziecka jest mąż jego matki, w sytuacji, w której w rzeczywistości biologicznym ojcem dziecka jest inny mężczyzna.

Warto podkreślić, iż określone na wstępie domniemanie prawne w przedmiocie wskazania prawnego ojca dziecka nie funkcjonuje w sytuacji, w której narodziny dziecka nastąpiły po upływie 300 dni od daty unieważnienia małżeństwa.

Zaprzeczenie ojcostwa to zatem udowodnienie, że osoba uznawana według prawa za ojca dziecka, w rzeczywistości nim nie jest. Dokonuje się go poprzez wytoczenie stosownego powództwa przed sądem rejonowym (odpowiedni Wydział Rodzinny i Opiekuńczy) właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania powoda. Należy zaznaczyć, iż to na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia, iż prawny ojciec nie jest nim w rzeczywistości. W praktyce jest to możliwe przede wszystkim na podstawie testów DNA.

Kto może wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenia ojcostwa może żądać:

– mąż matki dziecka;

– matka dziecka;

– dziecko po osiągnięciu pełnoletniości;

– prokurator;

W zależności od osoby, która występuje z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje odrębne terminy do zgłoszenia takiego żądania.

W przypadku wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki dziecka, bądź matkę dziecka, maja oni na to 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o narodzinach dziecka. W sytuacji, w której powództwo wytacza mężczyzna, pozwanym jest dziecko wraz z matką. Odpowiednio, gdy z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa występuje matka dziecka, pozywa ona swojego męża oraz dziecko.

W sytuacji, w której z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa występuje dziecko, ma na to 3 lata od momentu uzyskania pełnoletniości, a pozew wytaczany jest przeciwko matce oraz jej mężowi.

Powyższe terminy nie dotyczą jednakże prokuratora, który ze stosownym powództwem może wystąpić w każdym czasie, jest to jednak jego uprawnienie, nie obowiązek.

Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest niemożliwe?

Wystąpienie z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa nie zawsze jest możliwe. Z przedmiotowym powództwem nie można bowiem wystąpić w sytuacji, w której dziecko jest już pełnoletnie, jak również w przypadku, kiedy dziecko nie żyje. Stosowny pozew nie jest również możliwy w sytuacji, w której dziecko zostało poczęte na skutek procedury medycznej, na którą mąż matki wyraził zgodę.

Jaki jest skutek wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa?

W sytuacji wykazania przed Sądem, iż mąż matki dziecka nie jest w rzeczywistości jego biologicznym ojcem, Sąd w wyroku orzeka, iż mężczyzna nie jest ojcem dziecka, przez co jego ojciec jest nieznany. To działanie z kolei umożliwia ustalenie ojcostwa innego mężczyzny – poprzez sądowe ustalenie ojcostwa lub uznanie ojcostwa przez innego mężczyznę.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w zakresie sprawy dotyczącej zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa, zapraszamy do kontaktu. Siedziba Kancelarii Adwokackiej Adwokata Przemysława Babiarza zlokalizowana jest w Bielsku-Białej przy ul. Barlickiego 2 w pobliżu galerii Sfera, zamku Sułkowskich. Natomiast posiadamy również filię w Andrychowie przy ul. Szewskiej 14 w Andrychowie. Obsługujemy również Klientów z pozostałych regionów, prowadzimy postępowania sądowe na terenie Kraju.

Apl. Adw. Justyna Lasek

17.09.2021 r.

Polecane artykuły

Odpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczneOdpowiedzialność cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczne          Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podstawy prawne wskazanej odpowiedzialności oparte są na zasadach ryzyka. Na organizatorze turystyki spoczywa ciężar dowodowy i w celu